Privātuma politika

Mums rūp Jūsu datu drošība, tāpat mēs vēlamies apliecināt savu ētisko attieksmi pret klientu un apmeklētāju datiem. 

Privātuma politika

SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI” PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis

1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas pielikumā “Datu kategorijas”.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

3.1. fiziskajām personām – pacientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (pacientam) saņem vai nodod SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

3.2. JAUNĶEMERI kūrorta rehabilitācijas centra, poliklīnikas, administrācijas un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

3.3. JAUNĶEMERI uzturēto interneta mājas lapu apmeklētājiem;

3.4. personām, kuras pieteikušās uz jaunumu saņemšanu no JAUNĶEMERI.

Turpmāk tekstā visi minētie – Datu subjekti.

4. JAUNĶEMERI rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

5. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (JAUNĶEMERI interneta vietnē jaunkemeri.lv, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

6. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus JAUNĶEMERI.

7. JAUNĶEMERI ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Datu subjektam tā aktuālo versiju, ievietojot JAUNĶEMERI mājas lapā. JAUNĶEMERI saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas JAUNĶEMERI mājas lapā.

Pārzinis

8. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”, juridiskā adrese: Kolkas iela 20, Jūrmala, LV-2012, Latvija, reģistrācijas numurs 42803001859, iepriekš un turpmāk – JAUNĶEMERI.

9. JAUNĶEMERI kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties JAUNĶEMERI juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. JAUNĶEMERI apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

10.1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

10.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu JAUNĶEMERI saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

10.3. saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;

10.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no JAUNĶEMERI un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas JAUNĶEMERI leģitīmās (likumīgās) intereses.

JAUNĶEMERI leģitīmās intereses

11. JAUNĶEMERI likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

11.1. veikt saimniecisko darbību;

11.2. sniegt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus;

11.3. veikt zinātniski pētniecisko darbību;

11.4. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

11.5. nodrošināt līguma saistību izpildi;

11.6. saglabāt Datu subjekta pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;

11.7. analizēt JAUNĶEMERI interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

11.8. segmentēt klientu datu bāzi veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

11.9. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

11.10. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

11.11. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

11.12. novērst noziedzīgos nodarījumus;

11.13. nodrošināt JAUNĶEMERI pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;

11.14. nodrošināt efektīvus JAUNĶEMERI pārvaldības procesus;

11.15. vairot veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

11.16. nodrošināt un uzlabot veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti;

11.17. administrēt maksājumus;

11.18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

11.19. informēt sabiedrību par savu darbību.

JAUNĶEMERI Personas datu apstrādes nolūki

12. JAUNĶEMERI apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

12.1. veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai:

12.1.1. Datu subjekta identificēšanai;

12.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

12.1.3. veselības aprūpes un rehabilitācijas procesa nodrošināšanai;

12.1.4. jaunu veselības aprūpes un rehabilitācijas virzienu attīstībai;

12.1.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

12.1.6. atskaišu sagatavošanai;

12.1.7. riska vadības aktivitāšu ietvaros.

12.2. zinātniski pētnieciskās darbības veikšanai.

12.3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

12.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus JAUNĶEMERI.

Personas datu apstrādes principi

13. JAUNĶEMERI apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un JAUNĶEMERI saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

14. JAUNĶEMERI attiecībā uz Datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

15. Ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai JAUNĶEMERI var pilnvarot JAUNĶEMERI sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, JAUNĶEMERI sadarbības partneri apstrādā JAUNĶEMERI rīcībā esošos Datu subjekta personas datus, attiecīgie JAUNĶEMERI sadarbības partneri ir uzskatāmi par JAUNĶEMERI datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un JAUNĶEMERI ir tiesības nodot JAUNĶEMERI sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

16. JAUNĶEMERI sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar JAUNĶEMERI prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildei JAUNĶEMERI uzdevumā.

Personas datu saņēmēju kategorijas

17. JAUNĶEMERI neizpauž trešajām personām Datu subjektu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

17.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu);

17.2. lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

17.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

17.4. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

17.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos JAUNĶEMERI likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs JAUNĶEMERI likumīgās intereses.

18. JAUNĶEMERI personu dati netiek nodoti trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). Īpašos gadījumos var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām tikai tad, ja Pārzinis un apstrādātājs ir ievērojuši Regulā paredzētos nosacījumus.

Personas datu aizsardzība

19. JAUNĶEMERI aizsargā Datu subjekta datus ar fiziskās un loģiskās aizsardzības līdzekļiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un JAUNĶEMERI saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus programmatūras drošības pasākumus:

19.1. datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

19.2. ugunsmūri;

19.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

19.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

20. JAUNĶEMERI aizsargā Datu subjekta datus izmantojot šādus fiziskās drošības pasākumus:

20.1. tehnisko resursu aizsardzība pret fiziskas iedarbības radītu informācijas sistēmas apdraudējumu;

20.2. nodrošinot papīra formā esošo datu uzglabāšanu slēdzamos skapjos;

20.3. nodrošinot uzglabāto datu aizsardzību no ugunsgrēka, plūdiem, sprieguma pazemināšanās vai pārsprieguma enerģijas pievades tīklā, tehnisko resursu zādzības, ekspluatācijas noteikumiem neatbilstoša mitruma, gaisa temperatūras.

Personas datu glabāšanas ilgums

21. JAUNĶEMERI glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

21.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;

21.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā JAUNĶEMERI vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

21.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

21.4. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

22. Pēc tam, kad 21. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta Piekļuve personas datiem

23. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

24. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt JAUNĶEMERI piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt JAUNĶEMERI veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz JAUNĶEMERI likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no JAUNĶEMERI pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

25. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

25.1. rakstveida formā klātienē JAUNĶEMERI administrācijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

25.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

26. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, JAUNĶEMERI pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

27. JAUNĶEMERI atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vēstulē vai elektroniskā pasta veidā, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

28. JAUNĶEMERI nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

29. Datu subjekts sniedz piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, attēla publicēšana, reklāma u.c.), JAUNĶEMERI pieteikšanās formās, JAUNĶEMERI pakalpojumu portālos/lietotnēs, JAUNĶEMERI un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas), klātienē JAUNĶEMERI.

30. Personas datu kategoriju saraksts ar datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams pielikumā Datu kategorijas.

31. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, klātienē JAUNĶEMERI. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

32. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjektam piekrišana bija spēkā.

33. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Komerciāli paziņojumi un saziņa

34. JAUNĶEMERI veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

35. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi JAUNĶEMERI veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, procedūru, manipulāciju, pierakstu laiku saskaņošana, informācija par maksājumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

36. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par JAUNĶEMERI un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, aptaujas) JAUNĶEMERI veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.

37. Datu subjekts piekrišanu JAUNĶEMERI komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot JAUNĶEMERI pieteikšanās formās, JAUNĶEMERI un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

38. Datu subjekta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

38.1. nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];

38.2. klātienē JAUNĶEMERI;

38.3. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

39. JAUNĶEMERI pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

40. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Datu subjekts piekrīt, ka JAUNĶEMERI var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Datu subjekta sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

41. JAUNĶEMERI mājas lapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”.

42. JAUNĶEMERI mājas lapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko JAUNĶEMERI nenes atbildību.

 

SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”
Privātuma politikas pielikums

1. Sīkdatņu izmantošanas noteikumos JAUNĶEMERI interneta vietnē jaunkemeri.lv ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”, juridiskā adrese: Kolkas iela 20, Jūrmala, LV-2012, Latvija, reģistrācijas numurs 42803001859, kontaktinformācija [email protected] , norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

2. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

3. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, JAUNĶEMERI izmanto obligātās sīkdatnes, statistikas sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes un sesijas saglabāšanas sīkdatnes.

4. Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

5. Statistiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Statistiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. JAUNĶEMERI mājaslapā tiek izmantotas sekojošas statistikas sīkdatnes:
Google doubleclick
DSID
IDE
Google.com
1P_JAR
CONSENT
NID
_Secure-3PAPISID
_Secure-3PSID
_Secure-3PSIDCC

Google.lv
NID
Jaunkemeri.lv
_ga
_ga_2J0W66WVY4
_ga_8FWHIM86PYJ

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

6. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi. JAUNĶEMERI mājaslapā tiek izmantotas sekojošas statistikas sīkdatnes:
coookie-agreed
cookie-agreed-version

7. Jaunķemeri mājaslapa izmanto tehniskās botu aizsardzības sīkdatnes:
_GRECAPCTHA

8. JAUNĶEMERI izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

8.1. nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

8.2. pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

8.3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

9. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

10. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

11. Apmeklējot JAUNĶEMERI vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

12. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai JAUNĶEMERI izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses.

13. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

14. Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar JAUNĶEMERI, izmantojot šādu kontaktinformāciju: [email protected] .

15. Lietotājam ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari : https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac
Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Edge : https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

16. Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: aboutcookies.org.

 

SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”
Privātuma politikas pielikums

Datu kategorijas 

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, amats, darba vieta, pases Nr./ID numurs

2.

Personas kontaktinformācija

Adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3.

Īpašo kategoriju dati (sensitīvie)

Pacientu slimības vēstures, analīžu rezultāti, Invaliditātes pazīmes, darbinieku obligāto veselības pārbaužu dati

4.

Datu subjekta kontaktpersonu dati

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

5.

Datu subjekta dati

Datu subjekta līguma numurs, datu subjekta reģistrēšanas datums, statuss

6.

Veselības aprūpes/rehabilitācijas pakalpojuma dati

Līguma numurs, programmas nosaukums, maksa, atlaide, atlaides beigu termiņš

9.

Veselības aprūpes/rehabilitācijas pakalpojuma līguma dati

Līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

10.

Komunikācijas dati

Ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss

11.

Maksājuma dati

Maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks

12.

Norēķinu dati

Norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

13.

Iebildumu dati

Iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

14.

Datu subjektu aptauju dati

Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

15.

JAUNĶEMERI interneta lapās veiktās darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks

16.

Fotogrāfijas un attēli

Fotogrāfijas no pasākumiem, foto uzņemšanas datums

17.

Video dati

Video no pasākumiem, videonovērošana JAUNĶEMERI, ierakstīšanas datums

18.

Pieejas dati sistēmām

Datu subjektam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

19.

Piekrišanu[i] informācija

Datu subjekta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

[i] Piekrišana – datu subjekta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši JAUNĶEMERI sniegtajai informācijai.