Noteikumi

Kūrorta Rehabilitācijas centra Jaunķemeri viesiem un apmeklētājiem ir jāievēro šie noteikumi, lai saglabātu kārtību un labvēlīgus apstākļus visiem.

Līgums Jaunķemeri (paraugs)

Zemāk esošajās sadaļās Jūs esat laipni aicināti iepazīties ar līgumu un saistošajiem noteikumiem, kas attiecas uz centra pakalpojumu sniegšanu.

Dienā, kad ieradīsieties Kūrorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri, mēs aicināsim Jūs parakstīt līgumu par pakalpojuma sniegšanu. Ar tā saturu varat iepazīties ŠEIT.  

Kārtība, kādā tiek atmaksāta samaksa par neizmantotajiem pakalpojumiem

 

 1. Noteikumi nosaka gadījumus un kārtību, kādā SIA “Sanare - KRC Jaunķemeri” (turpmāk – CENTRS) PACIENTIEM tiek atmaksāti finanšu līdzekļi par pilnīgi vai daļēji apmaksātiem, bet neizmantotiem medicīniskās rehabilitācijas, veselības veicināšanas un  sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem.
 2. Naudas atmaksa PACIENTAM notiek pamatojoties uz PACIENTA rakstisku iesniegumu par atteikumu no pasūtītajiem (rezervētajiem) pakalpojumiem vai to daļas, kuram pievieno izdevumus apliecinošu dokumentu – kases čeku, ja apmaksa veikta skaidrā naudā, kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa veikta ar pārskaitījumu
 3. PACIENTAM ir tiesības atteikties no pasūtītajiem (rezervētajiem) pakalpojumiem un atgūt samaksātos līdzekļus vai to daļu, šādos gadījumos un kārtībā:
  1. PACIENTS  ir veicis pilnu samaksu atbilstoši Līguma nosacījumiem, bet rakstiski atteicies no apmaksātajiem medicīniskās rehabilitācijas vai veselības veicināšanas pakalpojumiem, tiek atmaksāta:
   1. visa samaksātā summa, ja PACIENTS atteicies no pasūtītā pakalpojuma ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms rezervētā pakalpojuma saņemšanas datuma;
   2. samaksātā summa, apmaksājot CENTRAM ieturējumu par vienas diennakts gultas uzturēšanas cenu atbilstoši CENTRA cenrādim, ja PACIENTS atteicies no pasūtītā pakalpojuma mazāk par 10 (desmit) darba dienām pirms rezervētā pakalpojuma saņemšanas datuma;
   3. samaksātā summa, apmaksājot CENTRAM ieturējumu  par vienas diennakts gultas uzturēšanas cenu, 10 % no kopējās līguma summas par CENTRA pakalpojumu nodrošināšanu un faktiski veiktajiem papildus pakalpojumiem atbilstoši CENTRA cenrādim, ja PACIENTS atteicies no pasūtījuma pakalpojumu uzsākšanas dienā.
  2. PACIENTS  ir veicis pilnu samaksu atbilstoši Līguma nosacījumiem, bet rakstiski atteicies no apmaksātajiem medicīniskās rehabilitācijas vai veselības veicināšanas pakalpojumu daļas pakalpojuma saņemšanas laikā, tiek atmaksāta:
   1. samaksātās summas daļa, apmaksājot CENTRAM  ieturējumu par faktiski saņemtiem pakalpojumiem, vienas diennakts gultas uzturēšanas cenu un faktiski veiktajiem papildus pakalpojumiem atbilstoši CENTRA cenrādim, ja PACIENTS paziņo par savu atteikumu ne mazāk kā 3 (trīs) dienas pirms vēlamās pakalpojuma pārtraukšanas dienas. Vienas diennakts gultas uzturēšanas cena netiek ieturēta gadījumos, kad apmaksātie medicīnas rehabilitācijas vai veselības veicināšanas pakalpojumi tiek pārtraukti no PACIENTA neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ;
   2. iemaksātās summas daļa, apmaksājot CENTRAM  ieturējumu par vienas diennakts gultas uzturēšanas cenu, faktiski saņemtiem pakalpojumiem,  līgumsodu 10 %  apmērā no kopējās līguma summas un faktiski veiktajiem papildus pakalpojumiem atbilstoši CENTRA cenrādim, ja PACIENTS paziņo par savu atteikumu mazāk kā 3 (trīs) dienas pirms vēlamās pakalpojuma pārtraukšanas dienas.
  3. PACIENTS  ir veicis priekšapmaksu par medicīniskās rehabilitācijas vai veselības veicināšanas pakalpojumiem, bet rakstiski atteicies no medicīniskās rehabilitācijas vai veselības veicināšanas pakalpojumiem, tiek atmaksāta:
   1. visa iemaksātā priekšapmaksa, izņemot gadījumus, kad pakalpojuma saņēmējs ir pieprasījis CENTRA apliecinājumu vīzas saņemšanai, ja PACIENTS  atteicies no pakalpojuma ne mazāk par 10 (desmit) darba dienām pirms pakalpojuma saņemšanas;
   2. priekšapmaksas daļa, apmaksājot CENTRAM ieturējumu par vienas diennakts gultas uzturēšanas cenu atbilstoši CENTRA cenrādim, ja PACIENTS  atteicies no pakalpojuma mazāk par 10 (desmit) darba dienām pirms pakalpojuma saņemšanas.
  4. Ja PACIENTS ir veicis apmaksu par papildus pakalpojumiem, kas paredzēti izstrādātajā rehabilitācijas plānā, bet rakstiski attiecies no apmaksātā papildus pakalpojuma saņemšanas ne mazāk kā 3 (trīs) stundas pirms paredzētā pakalpojuma norises laika, PACIENTAM tiek atmaksāta iemaksātā summa par neizmantoto pakalpojumu.
  5. Ja PACIENTS ir veicis apmaksu par CENTRA Fitnesa centra vai ambulatorās daļas pakalpojumiem, bet rakstiski atteicies no apmaksātā pakalpojuma saņemšanas ne mazāk kā 3 (trīs) stundas pirms paredzētā pakalpojuma norises laika, PACIENTAM tiek atmaksāta iemaksātā summa par neizmantoto pakalpojumu.
 4. Pēc 3.4. un 3.5. punktā noteiktā termiņa nokavējuma, CENTRAM ir tiesības veikt ieturējumu 100% (simts procentu) apmērā par šajos punktos noteiktajiem pakalpojumiem.
 5. Samaksātā nauda netiek atmaksāta PACIENTAM,  ja PACIENTS atsakoties no pakalpojumiem vai to daļas, nav iesniedzis CENTRAM attiecīgu rakstisku iesniegumu, kuram pievienoti maksājumu apliecinošie dokumenti
 6. Rakstisku iesniegumu PACIENTS var iesniegt sešu mēnešu laikā no attiecīgā maksājuma veikšanas brīža.
 7. Samaksātā nauda netiek atmaksāta PACIENTAM šādos gadījumos:
  1. ja PACIENTS bez rakstiska brīdinājuma neierodas pieteiktā (rezervētā) pakalpojuma saņemšanas vietā un laikā;
  2. ja PACIENTS savlaicīgi neierodas uz medicīnas rehabilitācijas vai veselības veicināšanas programmas ietvaros noteiktajām procedūrām, vai neizmanto tās, izņemot gadījumus, kad minētais fakts ir saistīts ar medicīniska rakstura notikumiem, kas fiksēti PACIENTA slimības vēsturē;
  3. ja PACIENTS atsakās no procedūras mazāk kā 3 (trīs) stundas pirms rehabilitācijas plānā norādītā procedūras norises laika;
  4. ja ir veikta medicīnas rehabilitācijas vai veselības veicināšanas programmas ietvaros noteiktās procedūras norises laika pārcelšana, izņemot gadījumus, ja procedūras norises laika pārcelšana ir veikta pēc pakalpojuma nodrošinātāja iniciatīvas;
  5. ja PACIENTS neizmanto vai neierodas uz CENTRA Fitnesa centrā vai CENTRA ambulatorā dāļā rezervēto pakalpojumu vai atsakās no pakalpojuma mazāk kā 3 (trīs) stundas pirms plānotā (rezervētā) pakalpojuma norises laika;
  6. ja apmaksu par PACIENTA rehabilitāciju ir veikusi trešā persona.
 8. CENTRS atmaksā PACIENTAM  samaksātās naudas  summas noteiktu daļu, ieturot no atmaksājamām summām šajos noteikumos noteiktos ieturējumus.
 9. PACIENTAM nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža,  kad CENTRS  ir saņēmis pamatotu PACIENTA rakstisku iesniegumu:
  1. uz PACIENTA bankas kontu, no kura veikta apmaksa par CENTRA pakalpojumiem;
  2. CENTRA kasē, ja PACIENTS veicis apmaksu par CENTRA pakalpojumiem skaidrā naudā CENTRA kasēs.
 10. Šīs kārtības noteikumi, kas attiecas uz naudas atmaksu priekšlaicīgas rehabilitācijas programmas pārtraukšanas gadījumā, ir attiecināmi arī uz trešajām personām, ja tās ir veikušas PACIENTA rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu.

Trauksmes cēlēji 

 

Kas ir trauksmes celšana?

Tā ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu ārstniecības iestādes darbību privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust viedokli.


Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt ārstniecības iestādes interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā ir gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu ārstniecības iestādē.


Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegšanai?

To ieteicams sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai noformējot iesniegumu atbilstoši Iesniegumu likuma 3.panta noteikumiem un pievienojot norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

Kur iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Aicinām iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu:

Nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] (ziņojumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu);
Ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi: Kolkas iela 20, Jūrmala, LV – 2012;
Klātienē, ievietojot to ārstniecības iestādes 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
Klātienē, iesniedzot SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI” lietvedības daļas lietvedei/ sekretārei (adrese: Kolkas iela 20, Jūrmala, LV – 2012, 2. stāvā).

Ievēro!

 • Trauksmes cēlējs nedrīkst būt anonīma persona.
 • Trauksmes celšanas likumā paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp trauksmes cēlēja identitātes, trauksmes cēlēja un viņa radinieku aizsardzība, aizsardzība pret trauksmes celšanas radītām nelabvēlīgajām sekām, kā arī valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.
 • Plašāka informācija, kas saistīta ar trauksmes celšanu, t.sk. par konsultācijām pirms trauksmes celšanas, pieejama interneta vietnē https://trauksmescelejs.lv

 
SIA “Sanare- KRC Jaunķemeri” iekšējās trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes celšanas noteikumus var izlasīt šeit. 

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa. 

Ar kārtību (shēmu), kādā tiek izskatīts trauksmes cēlēja iesniegtais ziņojums, var iepazīties šeit.

Ar Iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties ŠEIT. 

SIA "SANARE - KRC Jaunķemeri" mājaslapas lietošanas noteikumi

Atsauces šajos lietošanas noteikumos uz "JAUNĶEMERI" un "mēs" ir atsauces uz SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”, juridiskā adrese: Kolkas iela 20, Jūrmala, LV-2012, Latvija, reģistrācijas numurs 42803001859.
Šajā lapā (kopā visiem tajā minētiem dokumentiem) ir noteikti JAUNĶEMERI tīmekļa vietnes www.jaunkemeri.lv (turpmāk tekstā - "mājaslapa") lietošanas noteikumi. Šie noteikumi attiecas uz visiem mūsu mājaslapas lietotājiem un apmeklētājiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus, pirms sākat izmantot mūsu mājaslapu. Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu mājaslapu.
1. Piekļuve mūsu mājaslapai
JAUNĶEMERI nevar garantēt, ka mūsu mājaslapa vai mājaslapas, ar kurām tā ir saistīta, vienmēr būs jums pieejamas. JAUNĶEMERI patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt un apturēt mājaslapu. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību, ja kāda iemesla dēļ mūsu mājaslapa vai citi nav pieejama jebkurā laikā.
2. Paļaušanās uz ievietoto informāciju
2.1. Mūsu mājaslapa ir pieejama daudziem lietotājiem, tādēļ tās pamatmērķis ir sniegt vispārēju informāciju par JAUNĶEMERI, norādot, ko mēs darām un kā mēs to paveicam, kā arī atbalstīt uzņēmējdarbības procesus mūsu organizācijas iekšienē un ārpus tās.
2.2. Lai gan JAUNĶEMERI cenšas nodrošināt, ka publicēšanas laikā šī vispārīgā informācija mūsu mājaslapā ir precīza, jebkura mūsu mājaslapā esošā informācija jebkurā brīdī var būt novecojusi vai nepilnīga. Ja jūs uzskatāt, ka jebkāda informācija mūsu mājaslapā ir neprecīza, lūdzu, informējiet JAUNĶEMERI, un mēs to izvērtēsim. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību, kas izriet no jebkādas paļaušanās uz vispārīgu informāciju, kas ir ievietota mūsu mājaslapā.
2.3. Izvietojot savā mājaslapā zinātniskus dokumentus, personiskus komentārus, statistikas analīzes, korporatīvos datus un citus trešās puses materiālus, mēs nekontrolējam un ne vienmēr apstiprinām to saturu vai atklājumus. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību par šādu materiālu precizitāti.
2.4. Informācija pacientiem par konkrētām rehabilitācijas programmām un ārstniecības kursiem ir pieejama mūsu programmu aprakstos. To saturs var tikt mainīts, un JAUNĶEMERI veic saprātīgus pasākumus, lai regulāri atjauninātu informāciju par tās galvenajām rehabilitācijas programmām un ārstniecības kursiem. Par jebkuru neprecizitāti lūdzam ziņot JAUNĶEMERI.
3. Preču zīmes un intelektuālais īpašums
3.1. Mūsu mājaslapā izmantotie un izvietotie logotipi un preču zīmes ir mūsu reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes vai citu personu preču zīmes. Jūs nedrīkstat izmantot šīs preču zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas vai attiecīgās (-o) preču zīmes (-u) īpašnieka (-u) atļaujas.
3.2. JAUNĶEMERI ir šis mājaslapas un ar to saistītās tehniskās infrastruktūras un publicētā materiāla intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licenciāts. Šie darbi ir aizsargāti ar autortiesību likumiem. Visas tiesības ir rezervētas.
3.3. Ievērojot turpmāk izklāstītos ierobežojumus, jūs varat lejupielādēt, apskatīt un drukāt materiālus no mūsu tīmekļa vietnēm, lai tikai personīgos un nekomerciālos nolūkos vai iekšējai nekomerciālai apritei jūsu organizācijā. Cita lietošana nav atļauta bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Bez mūsu iepriekšējās rakstiskas piekrišanas nav atļauts izmantot mūsu tīmekļa vietnē izvietotos materiālus vai to daļas komerciāliem nolūkiem.
3.4. Jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot papīra vai digitālās kopijas no jebkādiem materiāliem, kuri tiek izdrukāti vai lejupielādēti no mūsu mājaslapas. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio failus vai jebkuru grafiku atsevišķi no jebkura pavadoša teksta.
3.5. Neviena preču zīme, autortiesības vai citi īpašumtiesību paziņojumi, kas ietverti mūsu tīmekļa vietnē esošajos materiālos vai parādās šajos materiālos, nedrīkst būt pilnīgi vai daļēji izmainīti vai dzēsti.
3.6. Atļauja reproducēt materiālu neattiecas uz materiālu, kas identificēts kā piederīgs trešajām pusēm, pirms šādu materiālu reproducēšanas jums ir jāsaņem attiecīgo īpašnieku atļauja.
3.7. Ja jūs drukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkuru mūsu vietnes daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības izmantot mūsu mājaslapu nekavējoties tiks pārtrauktas un jums jāiznīcina visas jūsu tādējādi iegūto materiālu kopijas.
4. Pieejamība
JAUNKEMERI mērķis ir padarīt mūsu mājaslapu un materiālu pieejamu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu mājaslapa tiktu pārbaudīta visās bieži izmantotajās pārlūkprogrammās un vairākos ekrāna lasītājos, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs izmantojat vecāku vai novecojušo pārlūka versiju, mājaslapas saturs var būt nepilnīgs.
5. Mūsu atbildība
Materiāls, kas redzams mūsu mājaslapā, tiek nodrošināts bez jebkādām garantijām, nosacījumiem vai garantijām attiecībā uz tā precizitāti. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram lietotājam saistībā ar mūsu mājaslapu vai saistībā ar mūsu mājaslapas izmantošanu, nespēju izmantot to vai ar kādu no saistītajām mājaslapām un jebkādiem materiāliem ieskaitot, bet ne tikai, ienākumu vai ieņēmumu zudumu; peļņas zudumu; paredzamo ietaupījumu zudumu; datu zudumu; nemateriālās vērtības zudumu.
6. Neatļauta lietošana
6.1. Jūs varat izmantot mūsu mājaslapu tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu mājaslapu:
•     jebkādā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos vietējos, nacionālos vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;
•    jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitīgs citiem lietotājiem, vai tam ir nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitējošs mērķis vai iznākums.
•    pārsūtīt vai sūtīt jebkuru nevēlamu vai neatļautu reklāmu vai reklāmas materiālus vai jebkādu citu līdzīgu solījumu (surogātpastu).
•    apzināti pārsūtīt jebkādus datus, nosūtīt vai augšupielādēt jebkādu materiālu, kurā ir vīrusi, Trojas zirgi, tārpi, spiegprogrammatūras vai citas kaitīgas programmas vai līdzīgs datora kods, kas paredzēts, lai nelabvēlīgi ietekmētu jebkura datora programmatūras vai aparatūras darbību.
6.2. Jums nav tiesību piekļūt bez autorizācijas, traucēt, bojāt vai izjaukt jebkuru mūsu mājaslapas daļu; jebkuru iekārtu vai tīklu, kurā tiek uzglabātas mūsu mājaslapa; jebkura programmatūra, ko izmanto mūsu mājaslapas uzturēšanā; vai jebkuru iekārtu vai tīklu vai programmatūru, kas pieder vai ko izmanto trešā persona.
7. Informācija par jums un jūsu apmeklējumiem mūsu mājaslapā
JAUNĶEMERI apstrādā informāciju par jums saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat šādai apstrādei un jūs garantē, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi.
8. Vīrusi, datora ļaunprātīga izmantošana un citi pārkāpumi
8.1. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu mājaslapu, apzināti ieviešot vīrusus un citu programmatūru, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīga. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu mājaslapai, serverim, kurā tiek saglabāta mājaslapa, vai jebkuru
serveri, datoru vai datubāzi, kas ir pievienota mūsu mājaslapai. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu tīmekļa vietnēm, izmantojot pakalpojuma atteices uzbrukumu (DOS) vai izplatītu pakalpojuma atteices uzbrukumu (DDOS).
8.2. JAUNĶEMERI var ziņot par šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot mūsu mājaslapu tiks pārtrauktas nekavējoties.
8.3. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko radījis izplatīts pakalpojuma atteices uzbrukums, vīrusi vai cita tehnoloģiski kaitīga programmatūra, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus, tajā skaitā lejupielādējot jebkuru mājaslapā ievietoto materiālu. Izmantojot internetu, jums ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība pret vīrusiem un jāveic citi drošības pasākumi.
9. Saikne ar mūsu mājaslapu
9.1. Jūs varat saistīt materiālu ar mūsu mājaslapu, ja vien jūs rīkojaties godīgi un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai vai neizmantojot to, bet jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, lai norādītu uz jebkādu asociāciju ar mums vai apliecinājumu no mūsu puses, ja tādu nav.
9.2. JAUNĶEMERI patur tiesības atsaukt saiknes atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma.
9.3. Ja vēlaties izmantot materiālus mūsu mājaslapā šajos noteikumos neminētajos veidos, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz adresi [email protected] .
10. Apturēšana un izbeigšana
10.1. Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai ir bijuši šo noteikumu pārkāpumi, izmantojot mūsu mājaslapu. Ja noticis šo noteikumu pārkāpums, mēs paturam tiesības var rīkoties tā, kā mēs uzskatām par vajadzīgu.
10.2. Šo noteikumu neievērošana ir būtisks lietošanas noteikumu, saskaņā ar kuriem jums ir atļauts izmantot mūsu mājaslapu, pārkāpums. Pārkāpuma gadījumā mēs varam veikt visas vai jebkuru no sekojošām darbībām:
•    tūlītēja, pagaidu vai pastāvīgu mūsu mājaslapas lietošanas tiesību atsaukšana.
•    visu jūsu ievietoto ziņu vai materiālu nekavējoša, īslaicīga vai pastāvīga dzēšana no mūsu mājaslapas.
•    brīdinājums.
•    tiesvedība pret jums par visu izdevumu atlīdzināšanu, ko rādija pārkāpums (tajā skaitā, bet ne tikai, pamatotas administratīvās un juridiskās izmaksas).
•    ziņošana tiesībsargājošām iestādēm.
10.3. JAUNKEMERI neuzņemas atbildību par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šo noteikumu pārkāpumiem. Šajos noteikumos aprakstītā atbildes rīcība nav ierobežota, un mēs varam veikt jebkādas citas darbības, kuras mēs pamatoti uzskatām par piemērotām.
11. Vispārējā informācija
11.1. JAUNĶEMERI jebkurā laikā var pārskatīt šos lietošanas noteikumus, izmainot šo lapu. Daži no noteikumiem, kas ietverti šajos lietošanas noteikumos, var tikt aizstāti ar noteikumiem vai paziņojumiem, kas publicēti citur mūsu mājaslapā.
11.2. Latvijas Republikas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru prasību, kas rodas vai saistīta ar mūsu mājas lapas apmeklējumu, lai gan JAUNĶEMERI patur tiesības celt prasību pret jums par šo nosacījumu pārkāpšanu jūsu mītnes valstī vai citā attiecīgajā valstī.
Ja kāds no šiem lietošanas noteikumiem nonāk pretrunā ar normatīvo regulējumu, šāds noteikums tiks uzskatīts par izslēgtu no šiem lietošanas noteikumiem. Tas neietekmēs noteikumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību.

Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansētā rehabilitācijas pakalpojumu reģistrs SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”, var iepazīties ŠEIT.